Thay đổi Doanh nghiệp

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp theo Luật 2014

Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Doanh nghiệp theo Luật 2014

Tư vấn Sửa đổi điều lệ doanh nghiệp, Bổ sung điều lệ của Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua (sau đây gọi tắt là: “Luật Doanh nghiệp 2014”), có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, thay thế cho Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (sau đây gọi…

Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn về tổ chức lại doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ một doanh nghiệp có thể chia hoặc tách thành nhiều doanh nghiệp cùng loại hoặc từ nhiều doanh nghiệp cùng loại có thể sáp nhập hoặc hợp nhất thành một doanh nghiệp. Do vậy, Luật Đại Hà cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ…

Tư vấn thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi Đăng ký Doanh nghiệp

Trong quá trình thực tế hoạt động hoặc để đáp ứng kịp thời những chủ trương đầu tư, sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả của doanh nghiệp, Doanh nghiệp có thể sẽ phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với tình hình thực tế đó. Do vậy,…