Tư vấn Luật Lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Quy định về cho thuê lại lao động

Theo điều 54 Bộ luật lao động 2012 (BLLĐ 2012) có quy định cụ thể về hoạt động cho thuê lại lao động như sau: “1. Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó…

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

Tư vấn thủ tục khởi kiện vụ án lao động

I. Đối tượng áp dụng trong vụ án lao động: Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện thỏa ước…

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quy định mới về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ngày 03/02/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Cụ thể, Nghị định 11/2016/NĐ-CP với các nội dung chủ yếu như xác định lại đối tượng áp dụng; người lao động…

Chế độ bệnh nghề ngiệp

Chế độ bệnh nghề ngiệp

Để đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong sản xuất và công tác, Đảng và Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách, chế độ và những biện pháp về yêu cầu người sử dụng lao động cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, trang bị phòng hộ lao động, bồi thường…

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

Thủ tục đăng ký nội quy lao động

1. Trình tự thực hiện đăng ký nội quy lao động Bước 1: Căn cứ vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, đơn vị xây dựng nội quy lao động theo quy định của pháp luât la0 động. Bước 2: Đơn vị lấy ý kiến thao khảo của Ban chấp hàng công đoàng lâm thời…

Quy định về bồi thường tai nạn lao động

Quy định về bồi thường tai nạn lao động

Từ ngày 20/03/2015 người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp sẽ được người sử dụng lao động bồi thường hoặc trợ cấp tương ứng với quy định của pháp luật. Bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – Theo đó, người lao động (NLĐ) sẽ được bồi thường…

Thủ tục khởi kiện lao động

Thủ tục khởi kiện lao động

Các tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động về quyền và lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác, về việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, vê quyền thành lập, gia nhập,…

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhận của người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đống vào quỹ bảo…

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là chế độ bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động hoc nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất  nghiệp. Theo điều 49 Luật Việc làm 2013 quy định…