Lưu trữ Danh mục: Tư vấn quản trị công ty cổ phần

Luật Đại Hà chuyên Tư vấn quản trị công ty cổ phần, họp hội đồng quản trị, triệu tập đại hội cổ đông, các thủ tục giấy tờ của Công ty Cổ phần

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty