Tư vấn xử lý nợ

Các khoản nợ khó đòi phát sinh từ nhiều nguyên nhân khác nhau. “Nợ khó đòi ” luôn là nỗi “ám ảnh”‘đối với bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức nào. Rủi ro về tổn thất nợ khó đòi ảnh hưởng rất lớn, quyết định đến doanh thu, lợi nhuận và sự phát triển…