Lưu trữ Danh mục: Giải quyết Tranh chấp đất đai

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, Bộ luật tố tụng dân sự