Bản quyền tác giả

Xác định thiệt hại vi phạm bản quyền

Xác định thiệt hại vi phạm bản quyền

Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi là một dạng của thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự, theo đó, xác định thiệt hại vi phạm bả quyền bao gồm: Thiệt hại về vật chất và tinh thần. Theo quy định…

Đăng ký bản quyền website

Đăng ký bản quyền website

Giao diện website là một sản phẩm trí tuệ được công ty thiết kế website sáng tạo ra nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hầu hết các công ty thiết kế website đều chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ giao diện website cho khách hàng sau khi kết thúc hợp đồng. Tuy nhiên,…

Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả

Những hành vi bị coi là xâm phạm quyền tác giả

Hành vi xâm phạm quyền tác giả là hành vi xảy ra thường xuyên và gây thiệt hại lớn tới chủ sở hữu. Theo điều 28 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 quy định những hành vi xâm phạm quyền tác giả: 1. Chiếm đ0ạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học,…

Đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả

Đối tượng không được bảo hộ quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm do mình sáng tao ra hoặc sở hữu. Tuy nhiên không phải bất cứ tác phẩm nào cũng đươc coi là đối tượng bảo hộ của quyền tác giả. Các loai hình tác phẩm được bảo hộ dưới dạng quyền tác…