Thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng được coi là một dạng của thiệt hại ngoài hợp đồng được quy định trong Bộ luật dân sự, theo đó, xác định thiệt hại vi phạm bả quyền bao gồm: Thiệt hại về vật chất và tinh thần.

Theo quy định Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, để xác định thiệt hại vi phạm bản quyền cần xác định những yếu tố như sau:

Thứ nhất, thiệt hại về vật chất

Từ hành vi vi phạm bản quyền bao gồm các tổn thất về tài sản, mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận, tổn thất về cơ hội kinh doanh, chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại.

– Các tổn thất về tài sản là giá trị được tính thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ xác định giá trị tính được thành tiền của đối tượng quyền sở hữu trí tuệ đó. Ví dụ: Nếu yêu cầu bồi thường tổn thất về tài sản do nhãn hiệu bị xâm phạm, thì nêu rõ giá trị của nhãn hiệu đó tại thời điểm bị xâm phạm và căn cứ để xác định giá trị của nhãn hiệu.

+  Mức giảm sút về thu nhập, lợi nhuận: Theo đó phải xác định được họ có thu nhập, lợi nhuận trước khi xảy ra hành vi xâm phạm hay không, mức thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do sử dụng, khai thác trực tiếp đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, mức thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do cho thuê đối tượng quyền sở hữu trí tuệ (là bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính), mức thu nhập, lợi nhuận mà người bị thiệt hại thu được do chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu trí tuệ.

vi pham ban quyen

– Tổn thất về cơ hội kinh doanh: Là thiệt hại về giá trị tính được thành tiền khoản thu nhập mà người bị thiệt hại có thể có được khi thực hiện các khả năng quy định tại khoản 1 Điều 19 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.6 này, nhưng thực tế không có được khoản thu nhập đó do hành vi xâm phạm gây ra.

Khi xem xét yêu cầu bồi thường về tổn thất cơ hội kinh doanh, Toà án yêu cầu người bị thiệt hại phải nêu rõ và chứng minh cơ hội kinh doanh bị mất là gì, thuộc trường hợp nào nêu trên đây và giá trị tính được thành tiền đối với trường hợp đó để Toà án xem xét quyết định.

– Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại: Chi phí này là chi phí thực tế để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền và khắc phục các thiệt hại để lấy lại niềm tin từ người tiêu dùng

Thứ hai: thiệt hại về tinh thần

Từ hành vi vi phạm bản quyền bao gồm các tổn thất về danh dự, nhân phẩm, uy tín, danh tiếng và những tổn thất khác về tinh  thần gây ra cho tác giả của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, người biểu diễn, tác giả của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng.

Như vậy, xác định thiệt hại vi phạm bản quyền là một trong những điều kiện cần để đánh giá mức độ vi phạm và mức bồi thường của bên vi phạm với chủ sở hữu quyền.

Chủ sở hữu quyền co thể tự mình thu thập các thiệt hại từ hành vi vi phạm bản quyền hoặc có thể yêu cầu Tòa án hỗ trợ việc xác định thiệu hại đó.

Từ khóa: Tư vấn luật, tư vấn luật sở hữu trí tuệ, luat su tu van

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *