Ban kiểm soát trong công ty cổ phần được thành lập khi công ty có trên 11 cổ đông; hoặc có dưới 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Ban kiểm soát được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Ban kiểm soát có thuộc ban lãnh đạo Công ty cổ phần hay không?

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần là bộ phận trong cơ cấu bộ máy quản lý của công ty, do đại hội đồng cổ đông thành lập để giúp cơ quan này kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành công ty; trong việc chấp hành pháp luật, điều lệ và các quyết định của cơ quan đó. Như vậy, ban kiểm soát là bộ phận giúp cho ban lãnh đạo của Công ty cổ phần, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong Công ty cổ phần?

  • Số lượng thành viên:

Ban kiểm soát có từ 3 – 5 kiểm soát viên, do Đại hồi đồng cổ đông bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định pháp luật.

  • Nhiệm kỳ:

Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của kiểm soát viên cùng với nhiệm kỳ của Ban kiểm soát.

  • Trưởng ban kiểm soát:

Trưởng ban kiểm soát do ban kiểm soát bầu ra trong số các kiểm soát viên. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm được thực hiện theo nguyên tắc đa số.

Trưởng ban kiểm soát phải có bằng đại học trở lên thuộc một trong những chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành khác có liên quan, trừ trường hợp Điều lệ quy định khác.

  • Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên được bầu theo các tiêu chí sau:

– Không thuộc trường hợp không có quyền thành lập, góp vốn doanh nghiệp.

– Được đào tạo các chuyên ngành phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

– Không có quan hệ gia đình với HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Không phải là người quản lý công ty.

– Tiêu chuẩn, điều kiện khác.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 
0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *