Lưu trữ thẻ: Các quy định pháp luật về ban kiểm soát trong công ty cổ phần là gì

Ban Kiểm Soát trong công ty CỔ PHẦN có thuộc Ban Lãnh Đạo công ty không?

Ban kiểm soát trong công ty cổ phần được thành lập khi công ty có