Lưu trữ thẻ: bổ sung một số điều của các luật về thuế

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự