Lưu trữ thẻ: BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHO HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Sau một thời gian hoạt động, hộ kinh doanh mở rộng kinh doanh sản xuất,