Lưu trữ thẻ: Các giao dịch cần có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị công ty CỔ PHẦN có được ký HĐ CHO VAY TÀI SẢN?

Theo quy định của pháp luật, thẩm quyền thực hiện các giao dịch như ký