Lưu trữ thẻ: CÁC TRƯỜNG HỢP CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH

CÁC TRƯỜNG HỢP CỔ PHIẾU BỊ HẠN CHẾ GIAO DỊCH, TẠM NGỪNG HOẶC ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH

Tổ chức, cá nhân giao dịch cổ phiếu theo quy định pháp luật về chứng