Lưu trữ thẻ: Cấp sổ đỏ cho Resort

Những điểm mới về Đăng ký Đất đai 2023

Kể từ ngày 20/05/2023 Nghị định số:10/2023/NĐ-CP có hiệu lực sẽ làm thay đổi một