Lưu trữ thẻ: chủ tịch HĐQT

Thuộc cấp của Dương Chí Dũng, biếu nhiều tiền quá không nhớ hết!

Tòa hỏi: “Bị cáo nói ứng tiền, vay tiền để mua quà cáp trong các