Lưu trữ thẻ: chưa góp đủ số vốn phải lm sao

Góp không đủ vốn khi thành lập CÔNG TY

Câu hỏi: Anh A là thành viên của Công ty TNHH X (Công ty TNHH