Lưu trữ thẻ: CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐẤT QUY HOẠCH KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở TRÊN ĐẤT QUY HOẠCH KHÔNG?

Đất quy hoạch chính là vùng đất nằm trong kế hoạch sử dụng đất ở