Lưu trữ thẻ: có được thu quá 2% phí bảo trì chung cư không

Phí bảo trì khi MUA NHÀ CHUNG CƯ

Chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng