Lưu trữ thẻ: Cổ phiếu bị huỷ niêm yết

Cổ phiếu bị huỷ niêm yết, điều kiện để được niêm yết trở lại?

Việc niêm yết cổ phiếu được quy định theo pháp luật về chứng khoán. Nghĩa