Lưu trữ thẻ: Con dấu Doanh nghiệp

Doanh nghiệp sẽ được quyền tự quyết về con dấu

Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với