Lưu trữ thẻ: dịch vụ bất động sản

Vùng cấm và vùng hạn chế đầu tư kinh doanh vẫn chưa rạch ròi

Một trong những đột phá ấn tượng nhất của dự thảo Luật Đầu tư và