Các giao dịch về nhà ở sẽ phải thực hiện theo quy định của Luật Hôn Nhân-gia đình mới