Lưu trữ thẻ: QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH 2022

QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC KÝ QUỸ KINH DOANH LỮ HÀNH 2022

Như đã biết việc kinh doanh lữ hành là việc làm cần phải thực hiện