Lưu trữ thẻ: sàn giao dịch bất động sản

Tổng hợp những điểm mới trong dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) quy định nhiều nội dung đổi mới

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự