Lưu trữ thẻ: Biến động đất đai

Biến động về đất đai, giải quyết như thế nào ?

Câu Hỏi Nhà ông A và ông B cùng có ngõ đi chung rộng 3,5m,