Lưu trữ thẻ: các hình thức chào bán cổ phần ra công chúng

Chào bán CỔ PHẦN ra CÔNG CHÚNG

Chào bán cổ phần ra công chúng là một trong những cách thức chào bán