Lưu trữ thẻ: cấp đổi sổ đỏ có phải thu hồi sổ cũ không

CÁC TRường Hợp bị ThU HồI sỔ HồNG, sổ đỏ

Khi đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, sổ hồng, thì cơ quan, tổ chức,