Lưu trữ thẻ: Câu hỏi về diện tích lỗi đi chung trong luật đất đai

Câu hỏi về diện tích lỗi đi chung trong luật đất đai

Hỏi: Nhà ông A và ông B cùng có ngõ đi chung rộng 3,5m, cả