Lưu trữ thẻ: chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng

Chào bán CỔ PHẦN ra CÔNG CHÚNG

Chào bán cổ phần ra công chúng là một trong những cách thức chào bán