Lưu trữ thẻ: chứng cứ

Luật sư sẽ được quyền độc lập thu thập chứng cứ gỡ tội

Trong án hình sự, chứng cứ là căn cứ pháp lý cực kỳ quan trọng