Lưu trữ thẻ: có được để lại di sản thừa kế cho người không cùng huyết thống không

NGƯỜI KHÔNG CÓ HUYẾT THỐNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG DI SẢN THỪA KẾ KHÔNG?

  Người không có huyết thống (hay gọi tắt là người ngoài) với mình, có