Lưu trữ thẻ: CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP

Hiện nay, Nhà nước có rất nhiều chính sách, khuyến khích các hoạt động kinh