Lưu trữ thẻ: công ty hợp danh là gì

Thành lập CÔNG TY hợp DANH

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên