Lưu trữ thẻ: DI CHÚC ĐÃ LẬP THÌ CÓ THAY ĐỔI ĐƯỢC NỘI DUNG KHÔNG?

Có được thay đổi nội dung Di chúc đã lập hay không ?

Di chúc tôi đã lập, thì tôi có thay đổi được nội dung hay không?.