Lưu trữ thẻ: di chúc hợp pháp

ĐIỀU KIỆN LÀM CHỨNG DI CHÚC

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản