Lưu trữ thẻ: thành lập mới doanh nghiệp

Tổng cục Thuế sẽ áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy của Doanh nghiệp

Sử dụng hoá đơn giấy hiện nay tốn nhiều chi phí cho doanh nghiệp như

Đặt tên Doanh nghiệp – Bài toán ngày càng khó

Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch