thành lập mới doanh nghiệp

Đặt tên Doanh nghiệp – Bài toán ngày càng khó

Đặt tên Doanh nghiệp – Bài toán ngày càng khó

Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc đã được ban hành khá lâu, đang gây nhiều tranh luận. Ngày 01/10/2014 vừa qua, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (“Bộ VHTTDL”) đã ban…