thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn mới về Thuế Giá Trị Gia tăng

Hướng dẫn mới về Thuế Giá Trị Gia tăng

Theo Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014: “Phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Để kịp thời thực hiện thống nhất…