Lưu trữ thẻ: thuế giá trị gia tăng

Tổng hợp những điểm mới của Luật sửa đổi các Luật về Thuế

Từ 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Hướng dẫn mới về Thuế Giá Trị Gia tăng

Theo Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014: “Phân bón; máy móc, thiết bị

Ba đạo luật quan trọng trong lĩnh vực thuế- tài chính được chính thức thông qua

Chiều 26/11, Quốc hội chính thức thông qua 3 đạo luật quan trọng trong lĩnh