XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi có một vấn đề nhờ luật sư giải đáp giúp. Công ty tôi là công ty cổ phần được thành lập vào tháng 04/2021, bao gồm 3 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên đến nay, 01 cổ đông Công ty vẫn chưa hoàn thành việc thanh toán đủ tiền…

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi có một vấn đề nhờ luật sư giải đáp giúp. Công ty tôi là công ty cổ phần được thành lập vào tháng 04/2021, bao gồm 3 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên đến nay, 01 cổ đông Công ty vẫn chưa hoàn thành việc thanh toán đủ tiền…

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP CỔ ĐÔNG KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN

Hỏi: Xin chào luật sư, tôi có một vấn đề nhờ luật sư giải đáp giúp. Công ty tôi là công ty cổ phần được thành lập vào tháng 04/2021, bao gồm 3 cổ đông sáng lập. Tuy nhiên đến nay, 01 cổ đông Công ty vẫn chưa hoàn thành việc thanh toán đủ tiền…