Chủ tịch hội đồng thành viên là người đứng đầu Hội đồng thành viên. Theo quy định pháp luật, chủ tịch Hội đồng thành viên là người triệu tập cuộc họp của Hội đồng thành viên. Vậy trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì giải quyết như thế nào, bài viết dưới đây sẽ trình bày những quy định pháp luật về triệu tập họp Hội đồng thành viên.

Quyền và nghĩa vụ của chủ tịch Hội đồng thành viên:

– Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;

– Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

– Triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;

– Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Thay mặt Hội đồng thành viên ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

– Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên:

– Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo yêu cầu của thành viên, nhóm thành viên trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu thì thành viên, nhóm thành viên đó triệu tập họp Hội đồng thành viên. Chi phí hợp lý cho việc triệu tập và tiến hành họp Hội đồng thành viên sẽ được công ty hoàn lại.

– Trường hợp yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên không có đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp, thì Chủ tịch Hội đồng thành viên phải thông báo bằng văn bản về việc không triệu tập họp Hội đồng thành viên cho thành viên, nhóm thành viên có liên quan biết trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập họp Hội đồng thành viên theo quy định này thì phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty và thành viên công ty có liên quan.

Như vậy, trường hợp chủ tịch Hội đồng thành viên không triệu tập cuộc họp thì nhóm thành viên có quyền triệu tập và tiến hành họp trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên. Nếu việc triệu tập họp HĐTV không đúng nội dung quy định pháp luật, thì chủ tịch HĐTV phải chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra (nếu có)

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: CÔNG TY LUẬT ĐẠI HÀ
Địa chỉ: Số 44, ngõ 282 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
VĂN PHÒNG GIAO DỊCH TẠI SƠN TÂY Địa chỉ: Số 78 phố Sơn Lộc, phường Sơn Lộc, TX. Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Hotline: 
0972923886

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *