THÔNG BÁO
v/v áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015

– Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý Thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
– Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.
– Căn cứ Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011,¬¬ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
– Căn cứ Công văn 57897/CT-THNVDT ngày 11/11/2014 của Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015.
Hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội về việc áp dụng phương pháp tính thuế GTGT năm 2015 như sau :
1. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập từ 31/12/2013 trở về trước:
DN, HTX ổn định phương pháp tính thuế 2 năm liên tục là năm 2014,2015.
2. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 thì đến kỳ kê khai thuế GTGT tháng 11/2014, DN, HTX thực hiện như sau:
a. Trường hợp DN, HTX mới thành lập đang áp dụng phương pháp tính trực tiếp:
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 (theo cách xác định tại Ví dụ 53) từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 để được chuyển đổi phương pháp tính thuế và áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ đồng và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 và được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế từ năm 2015 và cho hai năm 2015, 2016.
b. Trường hợp DN, HTX đang áp dụng phương pháp khấu trừ thuế:
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 từ 1 tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì DN, HTX tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2015, 2016.
– Nếu DN, HTX có doanh thu năm 2014 chưa đến 1 tỷ đồng nhưng vẫn thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ thì được đăng ký tự nguyện tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Nếu DN, HTX đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thì phải nộp mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 20/12/2014 và được tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế hai năm 2015, 2016.
Cục thuế Hà Nội trân trọng thông báo./.

Luật Đại Hà tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *