Một số dự án đầu tư nước ngoài có ý định điều chỉnh, hoặc băn khoăn không biết trường hợp của mình có cần thiết phải điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật không. Do đó việc nắm rõ các quy định về điều chỉnh dự án đầu tư là vô cùng quan trọng.

Nó là bước tiên quyết để chủ đầu tư hoặc những bên liên quan có thể nắm rõ những quy định trong việc điều chỉnh và đưa ra những quyết định đúng đắn, có lợi cho dự án của mình.

Hơn cả là những sự điều chỉnh, quyết định đó được thực hiện tuần tự theo các bước và làm đúng theo quy định của pháp luật, có như thế các dự án mới có thể thuận lợi trong quá trình thực hiện và đi đúng hướng đề ra của chủ dự án và các bên liên quan.

Trong đó việc điều chỉnh dự án được thể hiện ở việc điều chỉnh nội dung vào Giấy chứng nhận đầu tư của dự án đó.

Những dự án thuộc diện đăng kí điều chỉnh dự án đầu tư bao gồm những trường hợp sau đây:

Có dự án không điều chỉnh về một trong các mục sau: thời hạn, vốn, mục tiêu, quy mô, hình thức, địa điểm.

Những dự án thực hiện trong nước và sau khi những dự án này được điều chỉnh thì quy mô vốn đầu tư của chúng dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và những dự án này không còn thuộc lình vực đầu tư có điều kiện nữa.

Những dự án đầu tư ở trong nước và sau khi những dự án này điều chỉnh thì dự án có quy mô đầu tư vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và những dự án này không thay đổi mục tiêu hay địa điểm đầu tư.

Những dự án thuộc diện phải thẩm tra dự án đầu tư bao gồm những dự án sau khi điều chỉnh thuộc vào những trường hợp sau đây:

Những dự án có vốn đầu tư nước ngoài và sẽ thuộc diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi những dự án này được điều chỉnh.

Những dự án đầu tư ở trong nước va sau khi những dự án này điều chỉnh thì chúng thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, trừ những trường hợp thuộc vào diện thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đâu tư tiến hành nộp văn bản đề nghị điều chỉnh nội dung dự án là một trong các trường hợp như tình hình thực hiện dự án đó, những lý do điều chỉnh dự án và những thay đổi cụ thể của dự án so với những nội dung đã được thẩm tra cho cơ quan quản lý đầu tư theo thẩm quyền đã được quy định rõ từ trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *