Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh có văn bản đề nghị gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều đ khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/ TT-BTC quy định về nguyên tắc tính thuế, khai thuế như sau:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp nộp thuế tạm ngừng  kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm”.

tam ngung hoat dong kinh doanh co phai nop ke khai thue

Căn cứ theo quy định trên thì:

– Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh như thuế GTGT, thuế TNCN.

– Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh trọn năm dương lịch tức là từ ngày 01/01/N đến ngày 31/12/N thì người nộp thuế không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Nếu người nộp thuế nghỉ kinh doanh  trọn năm dương lịch tức là thời gian tạm ngừng kinh doanh là một vài tháng trong năm đó hoặc thời gian tạm ngừng kinh doanh liên quan đến 2 năm dương lịch thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.

– Những loại hồ sơ quyết toán thuế năm mà người nộp thuế phải nộp như sau:

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp

+ Thuế thu nhập cá nhân

+ Các loại thuế khác phải quyết toán cuối năm (nếu có)

– Trường hợp trong giai đoạn tạm ngưng hoạt động, Công ty có chi trả lương hàng tháng cho thêm một số nhân viên văn phòng thì Công ty vẫn phải khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động và kê khai, nộp thueesTNCN theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *