Kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam đối với công ty có vốn nước ngoài đang được xem là lĩnh vực hấp dẫn tại Việt Nam, đặc biệt đối với các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Căn cứ pháp luật

Căn cứ Nghị định số 23/2007/NĐ – CP và Thông tư số 08/2013/TT- BTC về việc lập cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện:

Đối với cơ sở bán lẻ thứ nhất: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định này (khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2007/NĐ-CP).

Đối với cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất: Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất do UBND cấp tỉnh quyết định theo hướng dẫn của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) và theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này (khoản 4 Điều 5 Nghị định 23/2007/NĐ-CP). Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét từng trường hợp cụ thể căn cứ vào việc kiểm tra nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí: số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ. Trình tự, thủ tục bao gồm các bước cơ bản sau:

– Doanh nghiệp nộp hồ sơ cho UBND cấp tỉnh nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiếm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công Thương.

– Sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

2. Thời hạn của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ
Theo khoản 2 Điều 15 Nghị định 23/2007/NĐ-CP quy định: “Trong trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có quyền phân phối được lập cơ sở bán lẻ thứ nhất mà không phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định này. Việc lập thêm cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo hướng dẫn của Bộ Thương mại và theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định này), thời hạn hiệu lực của Giấy phép lập cơ sở bán lẻ bằng thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh”.”

Khoản 2 Điều 9 Nghị định 23/2007/NĐ – CP quy định “Đối với trường hợp quy định tại Điều 5 Nghị định này, thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh bằng thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *