Theo khoản 2 Điều 9 Luật cư trú 2006 quy định như sau:

“Điều 9 Quyền công dân về cư trú

1. Lựa chọn, quyết định nơi thường trú, tạm trú của mình phù hợp với quy định của Luật này và các quy định khác của một pháp luật có liên quan.

2. Được cấp, cấp lại đổi sổ hộ khẩu sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

3. Được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện quyền cư trú.

4. Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền cư trú của mình”

Theo thông tin mà bạn đã trình bày thì đối với trường hợp bị mất sổ hộ khẩu và một số giấy tờ liên quan do cán bộ làm thủ tục làm mất thì bạn có quyền yêu cầu cấp lại, đổi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú.

Thủ tục, hồ sơ đối với trường hợp cấp lại được quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Thông Tư 35/2014/TT-BCA quy định như sau:

“Điều 10. Cấp sổ hộ khẩu

….

2. Trường hợp sổ hộ khẩu bị hư hỏng thì được đổi, bị mất thì được cấp lại. Sổ hộ khẩu được đổi, cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã được cấp trước đây. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm:

  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu tại thành phố, thị xã thuộc tỉnh và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.
  • Sổ hộ khẩu (đối với trường hợp đổi sổ hộ khẩu do bị hư hỏng) hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể (đối với trường hợp đổi từ mẫu sổ cũ sang mẫu số mới)

Cơ quan đăng ký cư trú thu lại sổ hộ khẩu từ hư hỏng hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chúng nhận nhân khẩu tập thể và đóng dấu để lưu lại hồ sơ hộ khẩu.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

…..”

Đối với trường hợp bị mất sổ hộ khẩu thì được cấp lại có số, nội dung như sổ hộ khẩu đã cấp trước đây. Hồ sơ đổi, cấp lại sổ hộ khẩu bao gồm: Phiếu báo thay đổi hô khẩu, nhân khẩu (đối với trường hợp bị mất phải có xác nhân của Công an xã, phường, trị trấn nơi thường trú vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu).

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền đăng ký thường trú phải đổi, cấp lại sổ hộ khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *