Bạn là người tìm ra giải pháp mới cho con người, do vậy bạn và giải pháp của bạn xứng đáng được tôn vinh, cũng như bảo vệ. Hãy cho mọi người biết điều đó, hãy đăng ký bảo hộ Sáng chế/Giải pháp hữu ích ngay hôm nay. Luật Đại Hà sẽ giúp bạn làm điều đó.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Sáng chế được bảo hộ  khi đáp ứng được những điều kiện sau đây:
– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền Sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
Có tính mới
Có trình độ sáng tạo;
Có khả năng áp dụng công nghiệp
– Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:
Có tính mới
Có khả năng áp dụng công nghiệp
Để đăng ký Sáng chế/Giải pháp hữu ích Người nộp đơn cần chuẩn bị những tài liệu sau đây:
a. Tài liệu cần thiết: 
– Giấy Uỷ quyền
– Hợp đồng chuyển nhượng Quyền ưu tiên (áp dụng trong trường hợp Người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn);
– Bản mô tả sáng chế hoặc Giải pháp hữu ích, yêu cầu bảo hộ, hình vẽ (yêu cầu nộp đồng thời với đơn);
– Bản sao đơn đầu tiên hoặc các đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris (có xác nhận của một trong các cơ quan hoặc cá nhân sau: Công chứng, Uỷ ban nhân dân hoặc Cơ quan có thẩm quyền, các chủ thể đứng tên tài liệu gốc hoặc người được họ uỷ quyền) (tài liệu này có thể nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn).
– Họ tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và Tác giả
– Tên nước, số đơn, ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (nếu có)
b. Trình tự thủ tục và thời gian đăng ký 
Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ thời gian đăng ký sáng chế/Giả pháp hữu ích là  21 tháng theo các trình tự sau:
– Giai đoạn xét nghiệp hình thức (01 tháng kể từ ngày nộp Đơn): Cục Sở hữu trí tệ sẽ xem xét về hình thức của Đơn như: điều kiện của chủ Đơn, phí đăng ký …….
– Sau khi có thông báo chấp nhận Đơn hợp lệ Sáng chế/Giải pháp sẽ được đăng trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng
– Giai đoạn xét nghiệm nội dung (18 tháng kể từ ngày công bố Đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó nộp sau ngày thẩm định nội dung) Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét và đánh giá xem Giải pháp kỹ thuật đăng ký có đáp ứng được những điều kiện bảo hộ hay không.
Liên hệ: 
–  Công ty Luật Đại Hà
– ĐT: 043.753.2022 – 0972.923.886
– Email: luatdaiha@luatvina.vn hoặc nguyendinhthuong@gmail.com