Lưu trữ thẻ: dai hoi co dong

Triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

Việc chuẩn bị kỹ trước khi triệu tập Đại hội đồng cổ đông là hết

Trình tự triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông

Thời gian gần đây việc xẩy ra nhiều tranh chấp giữa thành viên công ty