Lưu trữ thẻ: di chúc

DI chúc Và ViệC soạn THẢO dI chúC

Khi bạn có tài sản và muốn chia cho người thân nhưng vì lý do

Xác định tính hợp pháp của di chúc bằng miệng

Câu hỏi: Dạ chào Luật sư! Chị A có chồng là B, hai con là

Không cùng huyết thống có được hưởng di sản thừa kế không ?

Người không có huyết thống (hay gọi tắt là người ngoài) với mình, có được