Biểu mẫu 06


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Áp dụng phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng

Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..
Nghề nghiệp/ Lĩnh vực hoạt động/Ngành nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………………………………………………………………

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp; do điều kiện của cơ sở kinh doanh chúng tôi mới thành lập, có đầu tư mua sắm , nhận góp vốn tài sản cố định, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ, hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh và qua xem xét các điều kiện tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Thời gian đề nghị được áp dụng kể từ tháng…….năm…..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan.

Nếu vi phạm luật thuế và các chế độ quy định, chúng tôi xin chịu xử lý theo pháp luật./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:…….
Chứng chỉ hành nghề số:……. Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *