Tình huống về quyền thừa kế nảy sinh trong cuộc sống thực tế.

Câu hỏi:

Mẹ chồng tôi lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho anh chồng, còn một cô em bị tàn tật đang ở với vợ chồng tôi thì lại không được hưởng gì. Xin hỏi, khi mẹ chồng tôi qua đời, tôi có thể kiện đòi anh cả phải chia cho một phần tài sản được không?”

Trả lời

Theo quy định tại Điều 669 Bộ luật Dân sự về trường hợp người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

“Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:
1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.”

Như vậyTheo quy định nói trên thì người em chồng của bạn bị tàn tật, không có khả năng lao động sẽ được quyền hưởng một phần di sản ( bằng 2/3 một suất thừa kế theo pháp luật) mà mẹ chồng bạn để lại.

Nếu người con được hưởng thừa kế theo di chúc không thực hiện việc trả cho người em bị tàn tật phần di sản mà người em phải được hưởng thì người em có quyền khởi kiện người kia ra tòa để đề nghị Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.


Tag: Quyen thua ke, Quyền thừa kế, quyền thừa kế theo pháp luật, Quyền thừa kế ngoài di chúc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *